יעוץ מקוון - שירות חדש במרפאתו של פרופסור נאמן

יעוץ מקוון - שירות חדש במרפאתו של ד"ר נאמן

תנאי שימוש

ידוע לי, כי אין בשירות רפואה מקוונת בכדי להוות תחליף לבדיקה ו/או טיפול ו/או לייעוץ רפואי אישי מלא ע"י ד"ר נאמן, בהתאם לצורך.

בהשתמשי בשירות שיחת הווידאו או הטלפון של מרפאתו של דר נאמן – ידוע לי, כי המידע ו/או ההכוונה שיינתנו בשיחת הווידאו הם  שירות ראשוני בלבד, הניתן בהסתמך על המידע הנמסר במהלך השיחה, ובהתבסס על מידע זה.

ידוע לי, כי בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי) יש לפנות לקבלת טיפול רפואי מיידי, לחדר־המיון של בית־החולים הקרוב או למגן־דוד־אדום.

בהשתמשי בשירות שיחת הווידאו ו/או הטלפון לא יועבר רישום של הביקור לתיק הרפואי האישי של המטופל, וכי חובתי לעדכן את רופא/ת המשפחה ו/או רופא/ת הילדים של – לצורך המשך הטיפול ושמירה על הרצף הטיפולי הנכון.

לצורך כך, ידוע לי כי סיכום הייעוץ המקוון יועבר לתיבת המייל או בהודעת ווטס-אפ לטלפון אותו מילאתי בעת מילוי טופס "הכנה לייעוץ", וכי היה ואין ברצוני לקבל את סיכום הביקור עלי לציין זאת במפורש.

ידוע לי, כי בעצם סימון התיבה "אני מקבל/ת את תנאי־השימוש" אני מסכים/ה להם ומצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת, כי הפרטים האישיים ונתוני־הזיהוי שאני מוסר/ת מקבל השירות, לצורך שימוש בשיחת הווידאו או הטלפון עם הרופא, הם מלאים ומדויקים.

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת, כי ידוע לי שעשיית שימוש בפרטים אישיים ונתוני זיהוי אשר אינם שלי ו/או של הקטין מקבל השירות, או מסירה של פרטים אישיים ונתוני זיהוי אשר אינם בסמכותי על־פי דין ו/או ללא הרשאה – אסורה, מהווה פגיעה על־פי חוק הגנת הפרטיות ועלולה לגרור ענישה פלילית.

אני מתחייב/ת בזאת, כי אפצה את ד"ר נאמן על כל הוצאה ו/או נזק שעלולים להיגרם עקב עשיית שימוש בפרטים אישיים ונתוני זיהוי אשר אינם של המטופל או הקטין מקבל השירות, ו/או עקב שימוש במערכת תוך התחזות לאחר/ת.

ידוע לי, כי בעת הכניסה למערכת  נדרשת תשומת־לב מיוחדת לכך שהמידע המופיע על מסך המחשב עלול להיחשף לעיני הסובבים, ובכלל זה בני משפחה ו/או לכל מי שמצוי בקרבת המחשב בעת השימוש במערכת

ידוע לי ומוסכם עלי, כי האחריות לשמירת החיסיון של המידע הרפואי האישי על מסך המחשב האישי או הפלאפון, שממנו מבוצעת שיחת הווידאו עם הרופא/ה, לפני השיחה ובמהלכה, נתונה בידי והיא באחריותי הבלעדית.

ידוע לי, כי בתום כל שימוש במערכת  מוטלת עליי האחריות הבלעדית להסיר את המידע, ו/או את נתוני הזיהוי, ו/או כל נתון אחר, אשר עלול לאפשר גישה למידע ו/או לשירות למי שאינו מורשה לכך ואני פוטר/ת בזאת את ד"ר נאמן מכל אחריות ו/או חבות בגין אי־ביצוע הסרה כאמור.

ביודעי כל זאת, אני מוותר/ת ויתור סופי ומוחלט על כל טענה, ו/או תביעה, כנגד ד"ר נאמן, ו/או מי מטעמו בגין צפייה במידע שלא הורשתה על־ידי באופן מפורש, ובכלל זה צפייה של המידע בידי בני משפחה.

ידוע לי, כי התשלום שמתבצע לייעוץ תוך שימוש בהטבות השב"ן כפוף לתקנון השב"ן וכתוצאה מכך יחשב לייעוץ הזהה לביקור במרפאה. לצורך הבהרה, במידה ומטופל זכאי לשלושה ייעוצים בהנחה של שב"ן במשך שנה וביצע יעוץ באופן מקוון אצל ד"ר נאמן, עכשיו יישארו לו רק שני ייעוצים בשנה קלנדארית.

דילוג לתוכן